Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA BİLDİRİMİ

 

VERİ SORUMLUSU Ad-Soyad/Unvan

 

Posta Adresi

 

KEP Adresi

 

Telefon/Faks

 

Web Sitesi

 

İlgili Kişi Başvuru Mail Adresi

 

1.   VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; Veri Sorumlusu olarak (“SATICI”) olarak kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi ve güvenliği için hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle,  işletmemiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem göstermekteyiz.  Bu kapsamda işbu Aydınlatma Bildirimi ile işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve bizimle iletişime geçebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler sunmaktayız.

 

2.   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KATEGORİSİ

a.   Kişisel verileriniz işletmemiz ile aranızda sözleşme ilişkisi kurulması ve bu sözleşmenin ifası hallerinde otomatik/kısmen otomatik ve herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir.

 

b.   İşletmemizce işlenebilecek kişisel verileriniz Kimlik (Ad, Soyad, TC Kimlik No, Doğum Tarihi gibi), İletişim(Telefon, E-Posta, Adres gibi), Hukuki İşlem(Sözleşme Tarihi, Sözleşme Türü, Mal/Hizmetin Teslim Süresi Gibi), Finans(Ödeme Şekli, Ödeme Miktarı, Kredi Kartı Bilgileri, Banka Hesap Bilgileri gibi), Müşteri İşlem(Müşteri Tercihleri, Müşteri Talep/Şikâyetleri, Sipariş Bilgisi )’ dir

 

3.   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEPLERİ

a.   İşletmemizle aranızda sözleşme ilişkisi kurulması ve bu sözleşmenin ifası hallerinde Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, Finans, Müşteri İşlem Kişisel Verileriniz Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temin, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sözleşmelerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini amaçları ile;  Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi, Sözleşmenin Kurulması veya İfası, Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Bir hakkın tesisi, kullanılması, korunması için zorunlu olması, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati Hukuki Sebeplerine Dayanılarak İşlenecek;

 

b.   İletişim Verileriniz ise istisnai olarak ayrıca ve açıkça özgür iradenize dayanan açık rızanızın bulunması koşulu ile Toplu SMS&Mailing gönderimiyle pazarlama faaliyetlerinde Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi ,Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yönetilmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yönetilmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yönetilmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi amaçları ile açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenecek aksi halde işlenmeyecektir.

 

4.   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarıldığı kişi/kuruluşlar; yasal mevzuat hükümlerinin izin verdiği veya yükümlü kıldığı kamu tüzel kişileri ve onlara bağlı yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile; avukatlarımız, bağlı ortaklıklarımız, tedarikçilerimiz, grup şirketlerimiz ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; Şirket olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilerdir. Kişisel verileriniz ancak 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla aktarılabilecektir.

 

5.   HAKLARINIZ

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi yukarıda yer alan web sitesi adresinden ulaşacağınız “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre yazılı olarak noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektup ile yukarıda yer alan posta adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak yukarıda yazılı KEP adresimize veya KVKK iletişimine tahsis edilen e-posta adresimize iletebilirsiniz.

 

Shopping Cart